Algemene voorwaarden Autorijschool Eindhoven.

1. Algemeen.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden die door Autorijschool Eindhoven worden aangeboden, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2. Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist genoemd.
1.3. Autorijschool Eindhoven biedt één van de volgende diensten aan de cursist aan:
1. Reguliere opleiding: Opleiding met een minimale duur van maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij de proefexamens en de praktijkexamens (inclusief garantie) zijn inbegrepen.
2. Spoedopleiding: Opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen die binnen 8 ,11 of 13 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen (inclusief garantie) is inbegrepen.
3. Rijbewijsgarant opleiding: Opleiding met een maximale duur van 4 maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waaronder het praktijkexamen (inclusief garantie) is inbegrepen.
1.4. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Overeenkomsten.
2.1. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
2.2. In geval van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen en andere schriftelijke overeenkomsten, deel uitmakende van deze bepalingen, prevaleren de laatst genoemde.
3. Verplichtingen Autorijschool Eindhoven.
3.1. Autorijschool Eindhoven is verplicht zorg te dragen dat:
1. Rijlessen worden gegeven door rijinstructeur, die voldoen aan de vereisten van Wet rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en nadat de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen heeft voldaan, is ingediend bij stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).
4. Verplichtingen cursist.
4.1. De cursist is verplicht:
1. Tijdens de rijles aanwezig te zijn. Indien de cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles.
2. Een rijles die hij/zij niet kan volgen, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet zijn inbegrepen in vernoemde periode, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. In geval van een losse les is de cursist de vergoeding voor de les aan Autorijschool Eindhoven verschuldigd. Afzeggen kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. In geval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden, heeft de cursist recht op een vervangende rijles. De cursist dient op verzoek van Autorijschool Eindhoven schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan een begrafenis tot en met 2e graad of een spoedopname in het ziekenhuis. Onder geen dringende reden wordt verstaan ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In elk geval van afzegging van de rijles bij de spoedopleiding, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden.
3. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen te volgen.
4. Bij het examen een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
5. Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, aan de rijlessen en het examen deel te nemen.
5. Betalingen.
5.1. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling voor rijopleiding per factuur te geschieden. Pas na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
5.2. Autorijschool Eindhoven is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesgeld te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijsverhoging.
5.3. Indien Autorijschool Eindhoven 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de cursist automatisch in verzuim.Autorijschool Eindhoven is als dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met €10 administratiekosten, in aanvulling op de administratiekosten die genoemd zijn.Autorijschool Eindhoven behoudt tevens het recht om voor het openstaande bedrag rente te rekenen. Zij zal als rentepercentage de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de cursist tot betaling per overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.
5.4. Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Autorijschool Eindhoven de vordering ter facturatie uit handen geven aan derden.Autorijschool Eindhoven is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die Autorijschool Eindhoven in rekening moet brengen betreffende advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Autorijschool Eindhoven zich bediend voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.
6. Examen.
6.1. De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Autorijschool Eindhoven dienden te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
6.2. Autorijschool Eindhoven is na mondeling en/of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijziging te overhandigen.
6.3. Autorijschool Eindhoven behoudt zich het recht om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.
6.4. Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op de examengarantie.
6.5. Autorijschool Eindhoven zal op verzoek van de cursist zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar in rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van onderstaande gebeurtenissen:
1. Een familielid tot en met 2e graad van de cursist of rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf.
2. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is.
3. Het lesvoertuig waarmee het examen dien te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.
7. Ontbinden.
7.1. Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend, wordt door Autorijschool Eindhoven als bindend beschouwd, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, fax of e-mail ontbindt.
7.2. De overeenkomst kan door zowel door de cursist als Autorijschool Eindhoven worden ontbonden met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van de kalendermaand. Wanneer ontbinding heeft plaatsgevonden zal Autorijschool Eindhoven kosten in rekening brengen bij de cursist. De volgende kosten worden in rekening gebracht; administratiekosten (€ 25,-); annuleringskosten (€ 195,-); en het inschrijvingsgeld (€ 19,50)
7.3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Autorijschool Eindhoven het bedrag onder aftrek van de ontvangen theorie materialen, administratiekosten, annuleringskosten, inschrijfgeld en de genoten rijlessen en/of door haar aan CBR, het CCV of de NOR betaalden examengelden aan de cursist restitueren.
7.4. Autorijschool Eindhoven kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zondanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Autorijschool Eindhoven gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.
8. Vrijwaring.
8.1. Autorijschool Eindhoven vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijding en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
8.2. Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Autorijschool Eindhoven volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.

Voorwaarden autoverhuur

Autorijschool Eindhoven.nl voorziet ook in autoverhuur voor rijscholen. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Autorijschool Eindhoven van toepassing.
 • Een huurdag duurt 24 uur en begint op werkdagen om 8.00 uur of om 17.00 uur. Verhuur in het weekend begint op zaterdag 10.00 uur en eindigt op maandag om 8.00 uur.
 • De huur lesauto mag uitsluitend door de huurder of door een kandidaat onder toezicht van de huurder bestuurd worden.
 • Minimum leeftijd huurder 21 jaar.
 • Legitimatie verplicht. (Instructeurspas, rijbewijs (minimaal 1 jaar geldig), en paspoort of identiteitsbewijs, deze moeten geldig zijn t/m de dag van inleveren van het huurvoertuig) en een (kopie van een) KvK-nummer.
 • Het voertuig is verzekerd. Het standaard eigen risico bedraagt € 750 per gebeurtenis .( tenzij anders zijn overeengekomen ) Als de schade geheel verhaald kan worden op de tegenpartij, vervalt het eigen risico.
 • Borg is afhankelijk van de huurperiode.
  Groene kaart is op aanvraag bij de auto verkrijgbaar.
 • De huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor de auto, vanaf het moment van levering totdat deze weer is terug gebracht.
 • De huurder is tijdens de huurperiode tevens verantwoordelijk voor de originele autodocumenten en autosleutels.
 • De huurder is gedurende huurperiode verantwoordelijkheid voor het tijdig betalen van de huur van de lesauto.
 • De huurauto kan 24 uur per dag worden opgehaald of teruggebracht (in overleg ook buiten kantooruren).
  De huurauto dient van binnen schoon te worden teruggebracht. Roken in de auto is ten strengste verboden.
 • Het is verboden om de lesauto voor andere doeleinden in te zetten dan het geven van rijlessen door een instructeur die in het bezit is van een instructeurspas.
 • Het is verboden honden of andere huisdieren in de auto te vervoeren.
 • De brandstoftank van de huurauto dient bij terugkomst volledig afgetankt te zijn. Indien niet afgetankt, zal voor het tanken € 12,50 exclusief BTW in rekening worden gebracht. De brandstofkosten worden daarnaast apart in rekening gebracht.
 • Indien wij het nodig achten, zijn wij gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 • Vervangende auto verkrijgbaar na 24 uur. De huurder kan geen aanspraak maken op schade voor uitvallen of afzeggen van rijlessen ( vervangende auto wordt na 24 uur aan huurder gegeven )
 • Bij verhuur langer dan 1 maand kunnen wij het contract bij niet optijdig betalen per direct beëindigen .
 • Huurder kan geen aanspraak maken op Autorijschool Eindhoven voor gelede schade tot het moment van (verlate) ingebruikname van de vervangende auto.
 • Autorijschool Eindhoven zal in geen geval en onder geen voorwaarden aansprakelijk zijn tegenover het bestuurder voor: ongevallen , lichamelijk letsel en /of schade en gevolgen daarvan, voortvloeiende uit het gebruik van het voertuig , voor zover de door Autorijschool Eindhoven gesloten verzekeringen in deze gevallen geen dekking verleent .
 • Eventuele bekeuringen / schikkingen als gevolg van overtredingen komen voor rekening van bestuurder.
 • Al onze lesauto’s zijn alleen verzekerd binnen Nederland , en is streng verboden om in het buitenland mee rond te rijden of les te geven.